Privacybeleid

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Het dossier bevat gegevens over de aanwezige problematiek, uitgevoerde onderzoeken en behandelingen en aantekeningen over de voortgang van het therapeutisch proces.

Ook worden in het dossier eventueel gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na expliciete toestemming van de cliënt, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld de huisarts.

De privacy van de cliënt zal ten allen tijde worden gewaarborgd, wat onder meer betekent dat ik zorgvuldig omga met alle persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorgdraag dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens. Als behandelend therapeut ben ik de enige die toegang heeft tot de gegevens in het dossier. Tevens heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) waartoe ik tot twee maal toe formeel de eed heb afgelegd; als HBO-verpleegkundige en als therapeut.

De gegevens uit het dossier kunnen eventueel gebruikt worden om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld de bedrijfsarts, of bij verwijzing naar een andere zorgverlener. Dit gebeurt alleen met expliciete toestemming van de cliënt. Tevens kunnen gegevens geanonimiseerd gebruikt worden tijdens intercollegiale toetsing.

Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor het opstellen van de nota. Op de nota staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat deze bij de zorgverzekeraar gedeclareerd kan worden. Het betreft naam, adres en woonplaats, geboortedatum en polisnummer van de verzekering.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van gegevens uit het dossier, dan zal ik eerst de cliënt informeren en formeel om toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.